Svensk Förening for Sömnforskning och Sömnmedicin

Kallelse till Årsmöte 2024

 

Datum och tid: 29 april, start kl. 15:00

Plats: Digitalt via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/61879670623

(passcode skickad via medlemsutskick)

 

Motioner

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet, det vill säga den 15 april 2024. Motionerna skickas per E-post till Martin Ulander (Martin.Ulander@regionostergotland.se) och Jenny Theorell-Haglöw (jenny.theorell-haglow@medsci.uu.se). Då omröstningar görs digitalt behöver ställningstaganden som motionären vill att årsmötet ska göra framgå tydligt, så att vi kan förbereda digitala omröstningar.

 

Dagordning

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Godkännande av dagordning.
 • 3. Val av mötesordförande.
 • 4. Val av mötessekreterare.
 • 5. Val av justeringspersoner.
 • 6. Mötets stadgeenliga utlysande.
 • 7. Verksamhetsberättelse
 • 8. Ekonomisk redovisning.
 • 9. Revisionsberättelse.
 • 10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 11. Medlemsavgiftens storlek.
 • 12. Val av ny styrelse.
 • 13. Val av valberedning.
 • 14. Val av revisor.
 • 15. Rapporter
 • 15a. Rapport från SESAR
 • 15b. Rapport från tandläkarsektionen
 • 15c. Rapport från nätverket för juniora sömnforskare.
 • 15d. Sociala medier
 • 15e. Nätverket för sömndiagnostik (”PSG-nätverket”)
 • 15f. Utbildningar och kurser
 • 16. Stipendier
 • 17. Inkomna motioner.
 • 18. Årskongressen
 • 19. Övriga frågor
 • 20. Mötets avslutande

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Nyhetsarkiv

 • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

  Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

  Läs mer