Tillbaka

Stadgar för Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin, SFSS

(antagna vid konstituerande sammanträde 1989-02-06 och reviderade vid årsmöte 2006-11-10)

Om föreningens ändamål

§ 1 Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin utgör en ideell förening.

§ 2 Föreningen har sitt säte i Stockholms Kommun.

§ 3  Föreningens ändamål är att främja grundforskning, tillämpad forskning och klinisk verksamhet rörande sömn och vakenhet.

Föreningen skall i detta syfte anordna möten och symposier. Föreningen kan i detta syfte också bedriva utbildningsverksamhet och förlagsverksamhet som inbegriper framtagning av och försäljning av specialtidskrift med annonsverksamhet. Föreningen bedriver vidare konsultverksamhet inom sömnforskning och sömnmedicin. 

Föreningen skall också, om dess ekonomi så medger, årligen utdela ett eller flera stipendier om minst 5000 kr for att främja svensk sömnforskning. Ändamål kan vara kongressresa med aktivt deltagande, eller specificerat forskningsprojekt. Stipendium skall utdelas till föreningsmedlem efter skriftlig ansökan. Mottagare skall ha varit medlem i föreningen minst ett år och företrädesvis vara yngre forskare. Beslut skall fattas av föreningens styrelse. Mottagare skall inom ett år efter erhållandet av stipendium skriftligen redovisa resultatet i form av en kort reseberättelse eller projektrapport.

Om föreningens medlemmar

§ 4 Medlemskap kan sökas av personer med anknytning till sömn- och vakenhetsforskning. Som stödjande medlemmar kan upptagas institutioner och företag. Dessa medlemmar är utan rösträtt. Ständigt medlemskap kan sökas av alla medlemmar och jämställs med årligt medlemskap. Frågan om medlemskap avgöres av styrelsen.

Om föreningens styrelse

§ 5 Föreningens styrelse skall bestå av minst 5-7 medlemmar, varav en ordförande, en kassör och en sekreterare. Varje styrelsemedlem utser en personlig suppleant.

§ 6 Ordföranden skall föra ordet vid styrelsens sammanträden, justera styrelsens mötesprotokoll samt underteckna i föreningen namn upprättade handlingar och utgående skrivelser.

§ 7 Sekreteraren skall utfärda kallelse till sammankomster, föra protokoll vid styrelsens sammanträden, till årsmötet avge en årsberättelse för det gångna året samt ansvara för att medlemsregistret hålles aktuellt.

§ 8 Kassören skall vara föredragande i ekonomiska frågor, ombesörja upptagandet av årsavgifter, verkställa av styrelsen beslutade utbetalningar samt föra föreningens räkenskaper och in för årsmötet till revisorerna lämna ett bokslut for det gångna räkenskapsåret.

§ 9 Inom styrelsen gäller enkel röstövervikt och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För besluts giltighet krävs att minst tre ledamöter ar ense om beslutet.

Om årsmöte

§ 10 Kallelse till årsmöte skall utsändas senast två veckor i förväg. Vid årsmötet föredrages årsberättelse, revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställes årsavgiftens storlek. Vidare väljes ordförande, ordinarie styrelseledamöter, revisorer, revisorns suppleant samt valberedning.

Om valberedning

§ 11. Föreningens val av styrelseledamöter och revisor skall förberedas av en valberedning bestående av tre ledamöter. Valberedningen bör vart tredje år föreslå val av två nya styrelsemedlemmar och en ämnesmässig balans bör därvid eftersträvas.

Om revision och ekonomi

§ 12 Föreningens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören, 2 av dessa 3 tillsammans. Föreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av två revisorer valda av föregående årsmöte. Revisorerna skall till årsmötet avge skriftlig berättelse över sin granskning.

§ 13 Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Uppkommen vinst och gåvomedel skall användas enligt ändamålet och företrädesvis att genom stipendier stödja svensk sömnforskning och sömnmedicin.

Om stadgeändring

§ 15 Förslag om tillägg och ändring av dessa stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Det skall därefter med styrelsens yttrande vara tillgängligt för medlemmarna två veckor före årsmötet, varvid det föres till föreningen för beslut.

Om föreningens upplösning

§ 16 Beslut om upplösande av föreningen skall fattas vid två på varandra följande års möten med minst 10 månaders mellanrum och med minst 3/4 majoritet.