Tillbaka

Stipendiater år 2006

GRATTIS alla stipendiater:

John Axelsson 
Kim Ekvall 
Anette Fransson 
Cecilia Hellberg 
Karin Lundkvist 
Pia Nerfeldt 
Marian Petersen 
Malin Svensson 
Jenny Theorell-Haglöw 
Martin Ulander

Lena Leissner 
Stipendieansvarig styrelseledamot 
SFSS

Dags att söka stipendier!

Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin utlyser härmed Resestipendium och Forskningsanslag till en sammanlagd summa av 50.000 kr.

Behörig att söka dessa medel är person som 

  • varit medlem i föreningen i minst 1 år och 
  • betalat sin medlemsavgift samt 
  • redovisat hur eventuellt tidigare erhållna medel använts.

Beslut fattas av Föreningens styrelse.

Stipendiat ska snarast möjligt och senast inom 1 år efter mottagandet skriftligen redovisa resultat i form av projektrapport respektive reseberättelse till styrelsen.

Skriftlig ansökan ska innehålla: 

Namn 
Institution eller motsvarande 
Adress 
Specifikation av det forskningsprojekt ansökan gäller: 

  • Bakgrund och syfte med projektet.
  • Ekonomisk plan med specifikation av kostnader. 

 Om ansökan gäller kongressresa ska

  • Kongressens namn samt tid och plats anges.
  • Abstrakt bifogas då stipendium förutsätter aktivt deltagande.

Stipendium utbetalas endast om abstrakt blir antaget varför besked härom snarast möjligt lämnas till Föreningens styrelse.

Ansökan ska senast 2006-04-01 sändas till stipendieansvarig styrelseledamot: 
Överläkare Lena Leissner 
Sömnenheten Neurokliniken 
Universitetssjukhuset 
701 85 Örebro 
e-mail: lena.leissner@orebroll.se

Bästa hälsningar 
Lena