Tillbaka

Dags att söka stipendier!

Svensk Förening för Sömnforskning utlyser härmed Resestipendium och Forskningsanslag till en sammanlagd summa av 65.000 kr

Pengarna har skänkts av:

Breas Medical AB, 30.000 kr 
Res Med AB, 30.000 kr 
Boehringer-Ingelheim 5.000 kr

Behörig att söka dessa medel är person som

 • varit medlem i föreningen i minst 1 år och
 • betalat sin medlemsavgift samt
 • redovisat hur eventuellt tidigare erhållna medel använts.

Beslut fattas av Föreningens styrelse.

Stipendiat ska snarast möjligt och senast inom 1 år efter mottagandet skriftligen redovisa resultat i form av projektrapport respektive reseberättelse till styrelsen och till bidragsgivande företag.

Skriftlig ansökan ska innehålla:

 • Namn
 • Institution eller motsvarande
 • Adress
 • Specifikation av det forskningsprojekt ansökan gäller:
 • Bakgrund och syfte med projektet.
 • Ekonomisk plan med specifikation av kostnader.
 • Om ansökan gäller kongressresa ska kongressens namn samt tid och plats anges.
 • Abstrakt bifogas då stipendium förutsätter aktivt deltagande. Stipendium utbetalas endast om abstrakt blir antaget varför besked härom snarast möjligt lämnas till Föreningens styrelse.

Ansökan ska senast 2004-09-01 sändas till stipendieansvarig styrelseledamot:

Överläkare Lena Leissner 
Sömnenheten Neurokliniken 
Universitetssjukhuset 
701 85 Örebro 
e-mail: lena.leissner@orebroll.se