Tillbaka

Redovisning av stipendier 2003

Följande medlemmar av SFSF fick tilldelat ett stipendium av SFSF:

Cecilia Hellberg (5.000 SEK) 
Ding Zou (25.000 SEK) 
Meeri Sandelin (15.000 SEK)

Stort grattis!

Dags att söka stipendier 2003!

Svensk Förening för Sömnforskning utlyser härmed Höstens stipendier.

 • Resestipendium om sammanlagt 20.000 kr. 
 • Forskningsanslag om sammanlagt 40.000 kr

Pengarna har skänkts av Boehringer-Ingelheim, 20.000 kr. 
Breas, 10.000 kr (de bidrog även med 20.000 kr vid vårens stipendieutdelning) 
Res-Med, 30.000 kr.

Skriftligen redovisa resultat i form av projektrapport resp. reseberättelse till 
styrelsen och till resp. bidragsgivare.

Ansökan ska senast 2003-11-30 sändas till stipendieansvarig styrelseledamot

Behörighet se nedan.

Vårens stipendier

 • resestipendium, 6 st a 5,000 kr. 
 • forskningsanslag om totalt 50,000 kr.

Pengarna till resestipendier har skänkts av Breas medan forskningsanslagen bekostas av Svensk Förening för Sömnforskning.

Behörig att söka dessa medel är person som

 • varit medlem i föreningen i minst 1 år och 
 • betalat in sin medlemsavgift samt 
 • redovisat hur eventuellt tidigare erhållna medel använts.

Beslut fattas av föreningens styrelse.

Stipendiat ska snarast möjligt och senast inom 1 år efter mottagandet skriftligen redovisa resultat i form av projektrapport respektive reseberättelse till styrelsen och till Breas.

Skriftlig ansökan ska innehålla:

 • Namn 
 • Institution eller motsvarande 
 • Adress 
 • Specifikation av det forskningsprojekt ansökan gäller: 
 • Bakgrund och syfte med projektet 
 • Ekonomisk plan med specifikation av kostnader 
 • Om ansökan gäller kongressresa ska 
 • Kongressens namn samt tid och plats anges 
 • Abstrakt bifogas då stipendium förutsätter aktivt deltagande. Stipendium utbetalas 
  endast om abstrakt blir antaget varför besked härom snarast möjligt lämnas till 
  föreningens styrelse.

Ansökan ska senast 2003-03-15 sändas till stipendieansvarig styrelseledamot:

Överläkare Lena Leissner 
Sömnenheten Neurokliniken 
Universitetssjukhuset 
701 85 Örebro 
e-mail: lena.leissner@orebroll.se