Tillbaka

Dags att söka stipendier!

Svensk Förening för Sömnforskning utlyser härmed

forskningsanslag om 10.000 kr 
resestipendium om 10.000 kr 
Pengarna har skänkts av ResMed /Flaga.

Behörig att söka dessa medel är person som

 • varit medlem i föreningen i minst 1 år och
 • betalat sin medlemsavgift samt
 • redovisat hur eventuellt tidigare erhållna medel använts.

Beslut fattas av Föreningens styrelse.

Stipendiat ska snarast möjligt och senast inom 1 år efter mottagandet skriftligen redovisa resultat i form av projektrapport respektive reseberättelse till styrelsen och till ResMed/Flaga.

Skriftlig ansökan ska innehålla:

Namn 
Institution eller motsvarande 
Adress 
Specifikation av det forskningsprojekt ansökan gäller:

 • Bakgrund och syfte med projektet.
 • Ekonomisk plan med specifikation av kostnader.

Om ansökan gäller kongressresa ska

kongressens namn samt tid och plats anges.

 • Abstrakt bifogas då stipendium förutsätter aktivt deltagande. Stipendium utbetalas endast om abstrakt blir antaget varför besked härom snarast möjligt lämnas till Föreningens styrelse.

Ansökan ska senast 2002-09-15 sändas till stipendieansvarig styrelseledamot: 

Överläkare Lena Leissner 
Sömnenheten Neurokliniken 
Universitetssjukhuset 
701 85 Örebro 
E-mail: lena.leissner@orebroll.se

Stipendier från Svensk Förening för Sömnforskning för år 2002:

Svensk förening för sömnforskning utlyser härmed forskningsanslag om 60 000:- och resestipendier om 20 000:- .

 • Breas-stipendiet à 30.000:- 
 •  ResMed/Flaga-stipendiet à 20.000:-:

för forskningsprojekt i första hand riktade mot sömnrelaterade andningsstörningar.

 • Aventis-stipendiet à 10.000:-

för forskningsprojekt i första hand riktat mot insomni. 

 • Ortivus-resestipendier (2 st) à 5.000:- 
 •  Föreningens egna resestipendier (2 st) à 5.000

Stipendium utdelas endast till person som varit medlem i föreningen i minst ett år och företrädesvis till yngre forskare. Beslut fattas av föreningens styrelse. Mottagare skall inom ett år efter erhållandet av stipendium skriftligen redovisa resultat i form av en kort projektrapport 
respektive reseberättelse.

Skriftlig ansökan skall innehålla:

Namn 
Institution eller motsvarande 
Ålder 
Adress 
Specifikation av det forskningsprojekt ansökan gäller.

 • Bakgrund och motiv för projektet anges på 1-2 A4 sidor. En ekonomisk plan med specifikation av kostnader skall också bifogas. 

Om ansökan gäller kongressresa, skall kongressens namn samt plats och tid för densamma anges. Stipendium förutsätter aktivt deltagande, varför abstract skall bifogas. Stipendium utbetalas endast om abstract blir antaget, varför besked om antagning så snart det är möjligt skall tillställas Föreningens styrelse.

Ansökan skall senast 2002-02-15 sändas till

Lena Leissner 
E-mail: lena.leissner@orebroll.se

OBS: Ytterligare 4 resestipendier om 20.000:- (ResMed/Flaga, 2 st à 5.000:-, Föreningens egna, 2 st à 5.000:- ) kommer att utlysas under våren. Glöm inte betala medlemsavgiften och följ nyheterna på http://www.swedishsleepresearch.com/

Yüksel Peker
Sekreterare för Svensk Förening för Sömnforskning