Vägledning vid återstart av utredning och behandling av sömnapné under fortsatt COVID-19 pandemi

COVID-19 pandemin har medfört stora förändringar i alla vårdprocesser och sömnapnévården har drabbats av en betydande nedstängning av verksamheter. Siffror från kvalitetsregistret SESAR under våren/sommar 2020 talar för en 70%-ig reduktion av utredning och behandlingsstart med CPAP eller apnébettskena i landet jämfört med samma tidsperiod under föregående år.

En arbetsgrupp bestående av representanter från kvalitetsregistren SESAR och SWEDEVOX och berörda specialistföreningar har sammanställd ett dokument som kan ger en vägledning för återstart av sömnmedicinsk verksamhet. Vi alla hoppas att dokumentet är till hjälp för vårdpersonal som tar hand om OSA-patienter. Dokumentet kommer att uppdateras allteftersom ny kunskap blir tillgänglig och vi är mycket tacksamma för återkoppling.

Dokumentet kan laddas ner här: Återstart sömnapnvård efter COVID-19 - final.pdf

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer