Var med och påverka och svara på remiss om vårdförlopp om behandling vid obstruktiv sömnapné hos vuxna. Det är mycket betydelsefullt att vårdförloppet har bred förankring i vår profession och nu finns möjlighet att påverka innehållet. 

Deadline för att svara på remissen är senast 14 november 2022. Mer information finns nedan.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp obstruktiv sömnapné (OSA) hos vuxna är nu ute på remiss. Vårdförloppet ska i detalj beskriva vem som ska göra vad och när i omhändertagandet av patienter med misstänkt sömnapné. I ett vårdförlopp beskrivs också indikatorer som ska visa hur det används i olika regioner. En del av dessa indikatorer samlas redan idag in i kvalitetsregistret SESAR (Svenska sömnapnéregistret). 

Remissrundan genomförs nu under hösten och planen är att vårdförloppet ska publiceras efter årsskiftet 2022–2023. 



Gå till sida med allt som behövs för att svara på remissen.

 

 

Nyhetsarkiv

 • Utlysning av stipendier inom SFSS

  Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

  Läs mer
 • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

  Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

  Läs mer