Utlysning av rese- och forskningsstipendier

 

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

 

 1. Resestipendium (företrädesvis till yngre forskare): 3 st à 6 000:- för resa inom Europa och 3 st à 12 000:- för utomeuropeisk resa. Bidrag ges endast om vederbörande har egen presentation på forskningsmöte; ett abstract måste alltså biläggas ansökan.

 

 1. Projektbidrag om som mest 150 000 kr för planerat eller pågående forskningsprojekt inom sömnområdet (1 st á 150 000 kr eller 2 st á 75 000 kr; beroende på antal inkomna ansökningar och deras omfattning och kvalitet.) Projektplan och budget måste bifogas. För projektbidraget fordras att man har ett universitets- eller landstingskonto där forskningsbidragspengar kan sättas in.

   

Redovisning av erhållet stipendium skall ske i form av en kort reseberättelse till styrelsen. Vi önskar också att stipendiaterna på årskongressen 2019 kort berättar om sin forskning. Även från den som erhåller ett projektbidrag önskar vi en redogörelse under 2019 över projektets fortskridande.

  

Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

 

Ansökan ska innehålla följande: 

 • Sökandes namn och fullständiga kontaktuppgifter (postadress, E-post och telefon)
 • Sökandes arbetsplats
 • Har sökande erhållit pengar från föreningen tidigare? I så fall när och för vad?
 • Söker du ett forskningsmedel eller resestipendium?

 

Om forskningsmedel, ange:

 • Projekttitel
 • Vem är huvudansvarig för projektet, inkl. kontaktuppgifter om det inte är du själv.
 • Bakgrund (ca 250-500 ord)
 • Syfte och frågeställning
 • Metod (ca 300-600 ord)
 • Preliminära resultat om sådana finns.
 • Finns etiktillstånd och ev. andra relevanta tillstånd?
 • Övriga sökta och erhållna medel
 • Hur mycket pengar söker du, och till vad tänker du använda dem? Redovisa detta så detaljerat du kan, så att det går att följa din budget.

 

Om resestipendium, ange:

 • Vart ska resan gå?
 • När ska du resa?
 • Vad är syftet med resan?
 • Kostnadsberäkning för resan

Nyhetsarkiv