Nationellt vårdförlopp för behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna

Sedan tidigare finns ett nationellt vårdprogram för obstruktiv sömnapné hos vuxna. Det fungerar som en kunskapsbank när det gäller diagnos och behandling. Det vårdförlopp som nu lanseras beskriver vem som ska göra vad och när i omhändertagandet av patienterna.

Målen med vårdförloppet är bland annat att tiden från misstanke om sömnapné till behandlingsstart ska minska och att andelen patienter med välfungerande behandling ska öka. Ett annat viktigt syfte är att patienterna ska bli mer delaktiga i vården.

Data i kvalitetsregistret SESAR har utgjort en del av underlaget i arbetet med vårdförloppet. Registrets data kommer också att vara en viktig del i uppföljningen av vårdförloppets effekter.

Den 9 maj kan alla intresserade delta i ett digitalt seminarium om det nya vårdförloppet för sömnapné. Anmäl dig här till seminariet om vårdförloppet för sömnapné.

Här finns mer information om vårdprogram och vårdförlopp obstruktiv sömnapné.

Ladda ner Nationellt vårdprogram för behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna.

Ladda ner Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnapné (OSA) hos vuxna.

Nyhetsarkiv