Svensk Förening for Sömnforskning och Sömnmedicin

Kallelse till Årsmöte 2024

 

Datum och tid: 29 april, start kl. 15:00

Plats: Digitalt via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/61879670623

(passcode skickad via medlemsutskick)

 

Motioner

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet, det vill säga den 15 april 2024. Motionerna skickas per E-post till Martin Ulander (Martin.Ulander@regionostergotland.se) och Jenny Theorell-Haglöw (jenny.theorell-haglow@medsci.uu.se). Då omröstningar görs digitalt behöver ställningstaganden som motionären vill att årsmötet ska göra framgå tydligt, så att vi kan förbereda digitala omröstningar.

 

Dagordning

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Godkännande av dagordning.
 • 3. Val av mötesordförande.
 • 4. Val av mötessekreterare.
 • 5. Val av justeringspersoner.
 • 6. Mötets stadgeenliga utlysande.
 • 7. Verksamhetsberättelse
 • 8. Ekonomisk redovisning.
 • 9. Revisionsberättelse.
 • 10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 11. Medlemsavgiftens storlek.
 • 12. Val av ny styrelse.
 • 13. Val av valberedning.
 • 14. Val av revisor.
 • 15. Rapporter
 • 15a. Rapport från SESAR
 • 15b. Rapport från tandläkarsektionen
 • 15c. Rapport från nätverket för juniora sömnforskare.
 • 15d. Sociala medier
 • 15e. Nätverket för sömndiagnostik (”PSG-nätverket”)
 • 15f. Utbildningar och kurser
 • 16. Stipendier
 • 17. Inkomna motioner.
 • 18. Årskongressen
 • 19. Övriga frågor
 • 20. Mötets avslutande

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Nyhetsarkiv