Tillbaka

SVENSK FÖRENING FÖR SÖMNFORSKNING OCH SÖMNMEDICIN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PERIODEN 061107 - 080403

STYRELSEN
Styrelsen har under perioden haft följande sammansättning:
Ludger Grote är ordförande (suppleant Eva Lindberg)
Marianne Ors är vice ordförande (suppleant Louise Hagander)
Michael Lysdahl är sekreterare (suppleant Kicki Persson)
Arne Lowden är kassör (suppleant Åke Tegelberg)
Lena Mallon är vetenskaplig sekreterare (suppleant Hans Smedje)
Lena Leissner är stipendieförvaltare (suppleant är Anette Fransson)
Adjungerade styrelseledamöter: Eva Svanborg, Sören Berg, Jan Hedner, Yüksel Peker
Revisorer: Göran Kecklund, Britt Nordlander
Valberedning: Jan-Erik Broman (sammankallande), Eva Svanborg och Karl Franklin

MEDLEMMAR
Föreningen har 314 medlemmar. Sedan förra årsmötet har det tillkommit 21 medlemmar medan 4 har utgått. Det bifogas en lista över fördelning per yrkeskategori.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften har under året varit oförändrat 100:- för enskilda medlemmar, 1.000:- för stödjande medlemmar och 1.000 SEK för aktiva medlemmar med option till livslångt medlemskap.
MÖTEN & AKTIVITETER
Styrelsen har sedan förra årsmötet avhållit tio telefonmöten (061211, 070129, 070319, 070425, 070507, 070611, 070924, 071119, 080114, 080303). Fortlöpande kontakter har underhållits via e-mail.

Styrelsens aktiviteter har varit uppdelade i flera separata arbetsgrupper:

Ackreditering (Søren Berg, Jan Hedner)
Det har sedan förra årsmötet pågått ett långsiktigt arbete med ackreditering av sömnlaboratorier och sömnspecialister både på nordisk och på europeisk nivå. Arbetsgruppen har medverkat i flera internationella möten i syfte påverka ackrediteringsprocessen samt att utarbeta konkreta riktlinjer för svenska förhållanden. Första steget är en ackreditering av sömnspecialister och senare även en ackreditering av sömnlaboratorier.

Utbildning (Eva Svanborg)
Europeisk ackreditering av sömnspecialister gör det nödvändigt och önskvärd att påbörja en utbildningsprocess. Nödvändigt för att bemöta de europeiska kraven och önskvärd för att stärka sömnmedicin i Sverige. Ett antal s.k. ”grandfathers” skall utbildas/komplettera sin utbildning i första omgång, därefter kan dessa stå för fortsatt utbildning av nya sömnspecialister. Utbildningen skall äga rum i SFSS-regi och en konkret utbildningsplan är under utarbetning.

Årskongressen (Yüksel Peker)
Styrelsen beslöt strax efter förra årsmötet att arrangera nästa årsmöte i kongressform i syfte att skapa ökat intresse och fokus på sömnmedicin. Utbildning skulle knytas till mötet och unga forskare skulle ha större utrymme. Ett stort arbete har lagts ned på att arrangera mötet tillsammans med en kongressbyrå som valts ut av flera offerter. Kongressen innebär naturligtvis ett ekonomiskt risktagande, men en enig styrelse har vägt framtida fördelar för svensk sömnmedicin högre.

Vetenskapligt nätverk (Lena Mallon)
Det finns ingen samlat överblick över vilka forskningsaktiviteter som pågår inom sömnmedicin i landet. Ej heller finns vetenskapliga nätverk. Det har därför varit önskvärt att skapa vetenskapliga nätverk i syfte att stärka samarbeta och forskning. En enkät för kartläggning och temperaturmätning av behovet av nätverk har skickats ut till medlemmarna via nyhetsbrev.

Stipendier (Lena Leissner)
Ett antal stipendier delades ut under 2007 (Bifogas). Informationen finns även utlagt på hemsidan.

Ny hemsida (Michael Lysdahl)
Styrelsen beslöt under våren 2007 att satsa på att utveckla en ny hemsida som dels skulle underlätta för styrelsen att nå ut till medlemmarna via e-post med aktuell information i form av nyhetsbrev. Dels önskade vi ett inbyggt medlemsregister som skulle underlätta för sekreteraren att uppdatera t.ex. adressförändringar samt för kassören att kontrollera medlemsinbetalningar. Offerter togs in och nya hemsidan konstruerades av Argonova AB. Styrelsen har varit nöjd så långt. Det finns möjlighet att i ett senare skede skapa ett chat-forum om ett sådant önskemål uppstår.

INFORMATION
Informationsförmedling från styrelsen till medlemmarna sker via e-post på hemsidan http://www.swedishsleepresearch.com. I dagsläget finns 278 e-postadresser uppdaterade på e-postlistan.

Michael Lysdahl & Ludger Grote
Sekreterare & Ordförande

Stockholm/Göteborg mars 2008