Tillbaka

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PERIODEN 041117-051111

STYRELSE

Styrelsen har under perioden haft följande sammansättning:

Sören Berg är ordförande (suppleant John Axelsson),
Christer Jansson är vice ordförande (suppleant Jan Ulfberg),
Ludger Grote är sekreterare (suppleant Stefan Thorvaldsson),
Arne Lowden är kassör (suppleant Kalle Franklin),
Jan Hedner är vetenskaplig sekreterare (suppleant Louise Hagander) och
Lena Leissner är stipendieförvaltare (suppleant är Marianne Ors).

Revisorer:
Göran Kecklund, Britt Nordlander

Valberedning:
Jan-Erik Broman (sammankallande), Eva Svanborg och Karl Franklin

MEDLEMMAR

Föreningen har under året haft 215 medlemmar inklusive 11 stödjande medlemmar. Det motsvarar en ökning med 10 medlemmar jämfört med det föregående verksamhetsåret.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften har under året varit 100:- för enskilda medlemmar och 1.000:- för stödjande medlemmar och 1.000 SEK för aktiva medlemmar med option till livslångt medlemskap.

MÖTEN, KURSER & UTBILDNING

Den 15/16 november 2004 avhölls årsmöte i Göteborg. Första dagen innehöll det vetenskapliga programmet inklusive årsmötesförhandlingar. Andra dagen anordnades ett möte runt sömnmedicinska standards i Sverige. Det bildades fem arbetsgrupper som kommer att utarbetar förslag för diagnostiska och terapeutiska standards inom olika diagnosområden.

Skandinavisk sömnforskningsmöte avhölls i Lund 18-20 maj 2005. Programmet innehöll första dagen med insomni som huvudtema, andra dagen med ett symposium för unga forskare och andra vetenskapliga bidrag, tredje dagen med mötesförhandlingar och postrar. Igen, sömnmedicinska standards i Norden och Europa diskuterades. Styrelsen har under året avhållit fyra telefonmöten och ett extramöte (050124, 050314, 050425, 050926, - 050518). Fortlöpande kontakter har underhållits via e-mail på styrelsens diskussionsforum.

STIPENDIER

Föreningen har under verksamhetsåret delat ut stipendier (total summa: 32 000) sponsrade från BREAS, RESMED, (30.000 var) Organon (20 000) och från Boehringer (10 000).

Stipendier betalades ut till David Lev (10 000 SEK), Anna Dahlgren (10 000 SEK), Peter Johansson (12 000 SEK). Nya beslut om stipendier fattas under årsmötet.

INFORMATION

Informationsförmedling från styrelsen till medlemmarna sker via e-post på diskussionsforumet swedishsleepresearch@yahoogroups.com  och på hemsidan http://www.swedishsleepresearch.com. I dagsläget finns 136 e-postadresser uppdaterade på e-postlistan.

Ludger Grote
sekreterare
Göteborg november 2005

Sören Berg
ordförande
Lund november 2005