Tillbaka

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Förening för Sömnforskning den 11 november 2005 i Avesta

1. Mötet öppnades av Sören Berg. 48 medlemmar deltog i årsmötet.

2. Dagordningen godkändes.

3. Sören Berg valdes till mötesordförande, Ludger Grote till sekreterare och Marianne Ors och Kim Ekvall till justeringsmän.

4. Mötet hade utlysts stadgeenligt.

5. Ludger Grote berättade om styrelsens verksamhet under 2004-2005. Verksamhetsberättelse visades.

6. Ekonomisk redovisning av kassören visades och godkändes av en revisor (GK). Föreningens ekonomi är god (konto plus 200.000 SEK). Ett antal medlemmar har ej betalt årsavgiften. Namnen presenterades under mötet. Göran Kecklund lämnar sin revisionsrapport, bokslutet godkänns av GK. Britt Nordlander kommer att lämna sin rapport omgående. Ekonomisk rapport, revisorernas rapport och lista på ej inbetalda avgifter kommer att överlämnas till sekreteraren.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.

8. Styrelsens sammansättning:

Enligt valberedningens förslag är styrelsen, revisorer och valberedningen oförändrade under den kommande perioden.

Ordförande Sören Berg
Vice ordförande Christer Jansson
Sekreterare Ludger Grote
Kassör Arne Lowden.
Stipendieförvaltare Lena Leissner
Vetenskaplig sekreterare Jan Hedner

Revisorer
Göran Kecklund, Britt Nordlander

Valberedning
Jan Erik Broman (sammankallande), Eva Svanborg och Karl Franklin

Valberedningens förslag godkändes av församlingen.

9. Årsavgiften bibehålles med 100 kr/person och 1.000 kr/företag. Dessutom finns möjlighet till en avgift på 1.000 kr för ständigt medlemskap (ej företag).

10. 31 nya medlemmar har invalts i SFSF.

11. Namnbyte till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (Swedish Society for Sleep Research and Sleep Medicine) godtogs av församlingen. Styrelsen får som uppdrag att hitta en akronym till föreningen.

12. Alla medlemmar i Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin kommer att anslutas kollektivt till European Sleep Research Society (ESRS). Medlemskapet kommer att ha en särskild status (reducerad avgift max 2 Euro/person, minskad tillgång till ESRS service). Sören Berg förklarar att syftet med denna anslutning är att stärka inflytandet av den Europeiska föreningen i ett internationellt perspektiv. Anslutningen godkänns av församlingen under förbehåll att det är lika lätt att kollektivt gå ur ESRS igen.

13. Nästa årsmöte 2006 kommer att hållas under hösten i Stockholm. Årsmöte organiseras i samarbete mellan IPM, ÖNH KI Huddinge och fysiologlab. Tiden är ej bestämd. Årsmötet 2007 kommer att hållas i Skövde och årsmötet 2008 i Sundsvall.

14. Övriga frågor:

- Lena Leissner informerade om stipendier (forsknings- och resestipendier). Föreningen kommer att utlysa nya stipendier under 2006 och alla medlemmar uppmanas att skicka in kvalificerade ansökningar, framför allt för yngre forskare.

15. Möte avslutades av Sören Berg.

Vid protokollet
Ludger Grote, sekreterare
Göteborg november 2005

Sören Berg, ordf.
Lund november 2005

Justeras
Marianne Ors
Kim Ekvall