Tillbaka

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Förening för Sömnforskning den 10 oktober 2003

1. Mötet öppnades av Eva Lindberg.

2. Dagordningen godkändes.

3. Eva Lindberg valdes till mötesordförande. Ludger Grote till sekreterare och Marianne Ors och Jan Ovesen till justeringsmän.

4. Mötet hade stadgeenligt utlysts.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse visades. Inga frågor rörande verksamhetsberättelsen.

6. Ekonomisk redovisning av kassören godkändes av revisorerna. Föreningens ekonomi är god. Ett antal medlemmar har ej betalt årsavgiften. Namnen presenterades. Dessutom finns ett antal medlemmar, som inte har betalt årsavgift under 2 års tid. Namnen presenterades.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.

8. Styrelsens sammansättning:

Jan-Erik Broman (valberedning) presenterade ett förslag till styrelse.

Ordförande som tidigare Sören Berg

Sekreterare Ludger Grote

Kassör Arne Lowden.

Lena Leissner
Eva Lindberg
Jan Hedner

Revisorer Göran Kecklund, Britt Nordlander

Valberedningens förslag godkändes av församlingen.

9. Val av följande valberedning: Jan Erik Broman (sammankallande), Eva Svanborg och Karl Franklin

10. Årsavgiften bibehålles med 100 kr/person och 1.000 kr/företag. Dessutom godkändes en avgift på 1.000 kr för ständigt medlemskap (ej företag).

11. Inkommande motioner:

Marianne Ors från Lund hade lämnat ett skriftligt förslag till livslångt medlemskap i Svensk Förening för Sömnforskning vid sista årsmöte. Detta förslag godkändes av medlemmarna förra året och en gång till under årsmötet 2003. Därmed är förslaget godkänt. Avgift för livslångt medlemskap är 1.000 SEK. Gäller ej för stödjande medlemmar.

Birgitta Nyström har lämnat skriftlig förslag för kursverksamhet för BMA/SSK inom sömnmedicinsk verksamhet, företrädesvis en högskolekurs motsvarande 5-10 poäng. Efter lång diskussion enades man om att styrelsen skall fortsätta med arbetet och lämna ett förslag till sådan kurs.

12. Rustan Lefin kommer att fortsätter med sitt arbete som webmaster. Betalning sker som tidigare. Rustan får gärna ändra layouten av websidan.

13. SFSF kan bli medlem som adjungerad förening i Svenska Läkarsällskapet. Eva Svanborg har tagit upp kontakten med Svenska Läkarsällskapet. Kravet att minst 50% av SFSF´s medlemmar skall också vara medlemmar i Svenska Läkarsällskapet fylls med liten marginal. Årsmöte skall ta ställning till om SFSF skall vara associerad förening. Därefter skickas detta ut som remiss till alla sektioner. Tidigast sommaren 2005 kan det bli verklighet att SFSF finns som en associerad förening inom Svenska Läkarsällskapet.

14. Ett tjugotal nya medlemmar har invalts i SFSF.

15. Nästa årsmöte år 2004 kommer att hållas i Göteborg. Tiden är ej bestämd. Årsmöte 2005 kommer att hållas i Avesta.

16. Nordiska mötet år 2005 kommer att hållas i Lund.

17. Övriga frågor:

- Möjlighet till inval av hedersmedlemmar inom SFSF diskuterades. En motion skall lämnas in vid nästa årsmöte.

- En professionell översättning av nytt restless legs frågeformulär skall finansieras av SFSF.

- Revisor Göran Kecklund skall få kopior av årsmötesprotokoll, telefonkonferenser och verksamhetsberättelser.

18. Möte avslutads av Eva Lindberg.

Vid protokollet

Ludger Grote, sekreterare
Göteborg oktober 2003

Eva Lindberg, ordf.
Uppsala oktober 2003

Justeras:
Marianne Ors
Jan Ovesen