Tillbaka

Svensk Förening for Sömnforskning och Sömnmedicin

Kallelse till Årsmöte 2018

Wilandersalen, Universitetssjukhuset i Örebro,

onsdag 30 maj 2018 kl. 10:30

Agenda

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av mötesordförande, mötes-sekreterare och justeringspersoner

4. Fråga om mötet var stadgeenligt utlyst

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk redovisning

7. Godkännande av revisionsberättelse

8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Beslut om medlemsavgift

10. Utdelning av forskningsbidrag och resestipendier.

11. Val av nya styrelsemedlemmar

12. Inval av nya medlemmar

13. Rapport om kommande kurser. Regler för ackreditering/diplomering

14. Planering av årskongress 2019

15. Övriga frågor:
a. Föreningens hemsida
b. Nätverket för juniora forskare. Sektioner för odontologisk sömnmedicin och pediatrisk sömnmedicin.
c. Presentation av register

16. Mötets avslutande