Var med och påverka och svara på remiss om vårdförlopp om behandling vid obstruktiv sömnapné hos vuxna. Det är mycket betydelsefullt att vårdförloppet har bred förankring i vår profession och nu finns möjlighet att påverka innehållet. 

Deadline för att svara på remissen är senast 14 november 2022. Mer information finns nedan.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp obstruktiv sömnapné (OSA) hos vuxna är nu ute på remiss. Vårdförloppet ska i detalj beskriva vem som ska göra vad och när i omhändertagandet av patienter med misstänkt sömnapné. I ett vårdförlopp beskrivs också indikatorer som ska visa hur det används i olika regioner. En del av dessa indikatorer samlas redan idag in i kvalitetsregistret SESAR (Svenska sömnapnéregistret). 

Remissrundan genomförs nu under hösten och planen är att vårdförloppet ska publiceras efter årsskiftet 2022–2023. Gå till sida med allt som behövs för att svara på remissen.

 

 

Nyhetsarkiv